Uredba REACH - spremembe in novosti

TERMIN IZVEDBE: strokovni seminar bo potekal v sredo, 13. novembra 2019, od 9h do 13h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

 

Uredba REACH - spremembe in novosti

  

REACH: (Registracija, Evalvacija, Avtorizacija in omejitev kemikalij) je primarna EU kemijska zakonodaja, katera zadeva veliko število podjetij v Sloveniji, ki kemikalije proizvajajo ali uporabljajo v svojem proizvodnem procesu ter uvoznike kemikalij.
REACH je zakonodaja, ki se stalno dopolnjuje zaradi novih ugotovitev o posameznih snoveh in potrebah po ustreznih regulatornih ukrepih. Tako je z vidika zavezanca kompleksna in jo je težko slediti, še posebej v manjših podjetjih. Predavanje je priložnost za osvežitev znanja in seznanitev z aktualnimi dopolnitvami na področju te zakonodaje.

 

CLP uredba in varnostni list: od 1. junija 2015 je CLP uredba edini veljavni pravni akt v EU za razvrščanje, označevanje ter pakiranje nevarnih kemikalij in je neposredno zavezujoča v vseh EU državah članicah. Uredba od proizvajalcev, uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov nevarnih kemikalij zahteva, da se te pred dajanjem v promet ustrezno razvrstijo, označijo in zapakirajo.
V skladu s prilogo VIII CLP uredbe pa v prihodnje zavezance čakajo še nove obveznosti in sicer obvezno poročanje podatkov o sestavi nevarnih zmesi, ki se dajejo v promet. Glavni vir za sporočanje omenjenih podatkov pa je varnostni list.

 

Avtorizacija in prepovedi v okviru Uredbe REACH: snovi, ki so na avtorizacijskem seznamu (priloga XIV) se sme uporabljati samo, v kolikor se za to pridobi posebno dovoljenje Evropske Komisije. Tovrstno dovoljenje je lahko le začasno, podjetje pa mora v zahtevnem postopku preverjanja dokazati, da nima ustreznih alternativ in da je nadaljnja uporaba te snovi stroškovno učinkovita. Trenutno je na seznamu 43 snovi, v kratkem pa se jim bo pridružilo 11 novih. Seznam prepovedi in omejitev (priloga XVII) je iz leta v leto daljši, v prihodnjem letu bodo tako med drugim stopile v veljavo omejitve bisfenola A, ftalatov in CMR snovi v tekstilu, med kemikalijami, ki so v postopku obravnave pa velja izpostaviti npr. barve v tatoojih, formaldehid in mikroplastiko.

 

PROGRAM SEMINARJA:

 

09.00 – 10.00, Simona Fajfar
Zakonodaja REACH (splošni del in odpadki)

 

10.00 – 11.00, dr. Karmen Krajnc  
Avtorizacija in Prepovedi

 

11.00 – 11.30, odmor

 

11.30 – 12.30, mag. Tatjana Humar Jurič  
CLP (vključno s 45.členom) in Varnostni list

 

12.30 – 13.00, razprava

 

CILJNA SKUPINA:
Strokovni seminar je namenjen direktorjem ter vodjem služb tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami,  svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje.

 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 13112019. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73