Upravljanje pretočnih časov


TERMIN IZVEDBE: 18. aprila 2012, od 9h do 15h

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

Osnova vitkosti je odpravljanje potrat oz. povečevanje dodane vrednosti, ob istočasnem sodelovanju vseh zaposlenih. Potrata je vse drugo razen minimalnega števila ljudi, časa, opreme, materiala, sestavnih delov in prostora zahtevanega za dodajanje vrednosti vašemu izdelku. Gledano z očmi odjemalca!

Z upravljanjem pretočnih časov dosežemo izboljšan pretok procesov, zmanjšamo medfazne zaloge in dosežemo končni cilj, ki je hitrejša dobava.
Na izboljševanje pretočnih časov vplivamo z zmanjševanjem zalog, hitrimi menjavami orodij oziroma tehnologije, izboljšanim planiranjem in ne nazadnje povezovanjem procesov v organizaciji.

Zmanjševanje zalog zagotavlja:
Value Stream Mapping - dodana vrednost, prioriteta je znižanje WIP, upoštevan Kanban in FIFO, layout nima "špageti" pretoka, uveden plan razvoja dobaviteljev, ni gašenja dnevnih požarov.

Izboljšano planiranje proizvodnje daje:
Točnost dobav kupcem, kratki dobavni roki, optimalen PULL proces, ozka grla kapacitet so obvladana.

Hitre menjave - SMED, SMIR prinaša:
Nastavitveni časi krajši od 10 minut, oziroma zmanjšani za 70% pa vse do 95% in obvladani s strani operaterjev, prvi kos je dober kos, standardi operacij narejeni, fokus tudi v administraciji.

Povezovanje procesov nam narekuje:
Medsebojna usposabljanja, rotacije med področji, model kompetenc, matrike večopravilnosti, osvežilna izobraževanja.

Pretokov informacij in materialov se lotimo z naslednjimi tehnikami in orodji:
- Value Stream Mapping - analiza toka dodane vrednosti
- Takt time & Work balancing - usklajevanje časa takta preko verige
- Kanban - proizvodnja v točno določeni količini in ob znanem času
- Batch Size Reduction - krajšanje proizvodnih serij
- PULL Princip - princip vlečenja
- One Piece Flow - pretok posameznih obdelovancev
- Supply Chain Planning - planiranje oskrbovalne verige
- Vse to lahko imenujemo Just-In-Time (JIT).

Spreminjanje zaloge in pretočnega časa je vedno posledica neurovnoteženega inputa in outputa procesa v nekem časovnem obdobju.

CILJNA SKUPINA:

Seminar z delavnico je namenjen vsem, ki se v proizvodnih ali storitvenih podjetjih  ukvarjajo z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav, vodenjem, planiranjem in upravljanjem procesov, vodjem proizvodnje ali procesov, vodjem obratov, tehnologom in vodjem službe kakovosti, vodilnim in vodstvenim delavcem, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega procesa in poslovanja družbe kot celote.  

PREDAVATELJ:

Seminar z delavnico bo vodil Jože Makoter, univ. dipl. inž. lesarstva. V zadnjem desetletju je svetoval v več kot 65 slovenskih in hrvaških podjetjih na področju uvajanja vitke proizvodnje, TPM, zmanjševanja zalog, poravnavanja ciljev, vrednostne analize, SMED, prihrankih energije in materiala, urejanja delovnih mest - 5S, timskega dela, Kan-bana, sistemih zagotavljanja kakovosti, nabavne verige, načrtovanja oskrbe kupcev, planiranja proizvodnje, metode 20 ključev po licenci ODI South African Republic in PPORF Japan.
Pred tem je 11 let delal v lesno predelovalnem podjetju Javor Pivka, kjer je vodil več projektov v razvoju, vodil proizvodnjo in delal kot skrbnik sistema za zagotavljanje kakovosti. Med drugim je uvajal tudi ISO 9001, ISO 14000, modul BaaN za kakovost in program stalnih izboljšav.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 240,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo seminarja z delavnico, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 18042012. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73